Download App

Regulamin

Witamy w Lella (Strona i Aplikacja Mobilna).

Niniejsza Warunki Świadczenia Usług (dalej jako: „Umowa”) stanowią umowę pomiędzy osobami korzystającymi ze Strony i Aplikacji Mobilnej a PocketPretty Holdings (dalej jako: „Lella”, „my”).

Zanim będziesz mógł korzystać z naszych usług, w tym Strony i Aplikacji Mobilnej (zwanych łącznie dalej „Usługami Lella”) musisz przeczytać i zaakceptować warunki określone w niniejszym dokumencie, w Politykę Prywatności stanowiącą część niniejszego dokumentu.

Korzystając z Usług Lella w jakikolwiek sposób, akceptujesz warunki niniejszej umowy oraz wszelkie inne informacje prawne lub warunki zamieszczone na Stronie i Aplikacji Mobilnej. Jeśli nie zgadzasz się na związanie warunkami niniejszej Umowy, nie możesz korzystać z Usług Lella.

Wszelkie nowe funkcje lub usługi dodane do Usług Lella również podlegają postanowieniom niniejszej
Umowy Jeśli niniejsza Umowa koliduje z innymi dokumentami, to postanowienia niniejszej Umowy są przeważające w zakresie korzystania ze Strony i Aplikacji Mobilnej.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji i modyfikacji niniejszych warunków, a takie zmiany obowiązują od daty opublikowania. Dalsze korzystanie z Usług Lella stanowi akceptację i zgodę na zmienioną Umowę. Jeśli nie zgadzasz się na jakiekolwiek zmiany w Umowie, nie kontynuuj korzystania z Usług Lella.
Zdecydowanie zalecamy okresowe sprawdzanie niniejszej Umowy w celu przejrzenia wszelkich aktualizacji lub modyfikacji, które mogą mieć na Ciebie wpływ.

Opis Usług

 

Za pośrednictwem Strony i Aplikacji Mobilnej zapewniamy użytkownikom możliwość wyboru profesjonalistów i dostawców usług.

Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie dostępu do Strony i Aplikacji Mobilnej, a dostęp ten może wiązać się z koniecznością uiszczenia opłat osób trzecich (takich jak dostawca usług internetowych lub opłat za czas antenowy). Ponadto musisz posiada sprzęt niezbędny do uzyskania dostępu do usług Lella, za który to sprzęt jesteś wyłącznie odpowiedzialny.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, rozwiązania bądź odmowy dostępu Usług Lella z dowolnego powodu, bez powiadomienia, w dowolnym momencie.

Członkostwo

Aby korzystać z Usług Lella, musisz mieć ukończone 18 lat. Usługi Lella nie są dostępne dla osób poniżej 18 roku życia ani użytkowników zawieszonych lub usuniętych przez nas z jakiegokolwiek powodu. Korzystając ze Strony i Aplikacji Mobilnej, oświadczasz, że jesteś w wieku uprawniającym do zawarcia wiążącej umowy i nie jesteś osobą pozbawioną możliwości korzystania z usług na mocy prawa Kanady lub innej obowiązującej jurysdykcji. Jeśli nie spełniasz tych wymogów, nie możesz korzystać z usług Lella, w tym strony internetowej i aplikacji mobilnej.

Specjaliści/usługodawcy mogą zarejestrować się w Witrynie na dwa sposoby:

 1. Jako użytkownik będący Freelancerem;
 2. Jako użytkownik będący właścicielem salonu;

Różnica między tymi dwoma kontami polega na tym, że Użytkownik będący właścicielem salony może
również świadczyć usługi przez swoich pracowników, co będzie widoczne w profilu Użytkownika.

Aby specjaliści/usługodawcy mogli świadczyć usługi dla użytkowników Strony, specjalista/usługodawca musi
założyć konto na Stronie, wymienić oferowane usługi i ich ceny, ustalić dostępność harmonogramu i określić preferowane opcje podróży, które obejmują takie informacje, jak odległość świadczenia usług i opcja podróży.

Tworzymy tylko miejsce, w której ludzie i specjaliści/usługodawcy mogą się znaleźć – nie jesteśmy
stroną żadnych stosunków prawnych między użytkownikiem a specjalistą/usługodawcą. Od specjalisty/usługodawcy zależy, czy zaakceptuje rezerwację usług wykonanych przez użytkownika.

Twoje Dane uwierzytelniające

Z niektórych części Strony i Aplikacji Mobilnej możesz korzystać tylko wtedy, gdy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem.

W ramach procesu rejestracji musisz utworzyć nazwę użytkownika i hasło. Podana nazwa użytkownika
i hasło to Twoje dane uwierzytelniające („Dane uwierzytelniające”) umożliwiające dostęp do Usług Lella, które są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Zarejestrowani użytkownicy nie mogą mieć więcej niż jednego aktywnego zestawu Danych uwierzytelniających. Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich Danych uwierzytelniających. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niezachowania przez Ciebie bezpieczeństwa Danych uwierzytelniających. Ponadto zarejestrowanym użytkownikom nie wolno sprzedawać, handlować ani w inny sposób przekazywać swoich Danych uwierzytelniających innej osobie.

Wyrażasz również zgodę na podanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i pełnych informacji o sobie, zgodnie ze wskazaniami na Stornie i formularzach rejestracyjnych lub zamówieniach. Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne (lub staną się nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne) lub mamy uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć twoje konto oraz odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Usług Lella (lub dowolnej ich części). Niezależnie od tego, że podane przez Ciebie informacje mogą być prawdziwe, dokładne i kompletne, możemy odrzucić wniosek o zarejestrowanie konta użytkownika lub zlikwidować istniejące konto użytkownika z dowolnego powodu, według naszego wyłącznego uznania.

Jeśli korzystasz z Usług Lella, jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich Danych uwierzytelniających. Zgadzasz się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce na Twoim koncie. Z tego powodu zdecydowanie zalecamy wylogowanie z konta pod koniec każdej sesji. Wyrażasz zgodę na to, by niezwłocznie powiadomić nas pocztą elektroniczną na adres [email protected] o każdym nieautoryzowanym użyciu konta lub innym naruszeniu bezpieczeństwa.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usuwania kont lub usuwania lub edytowania treści według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do ustalenia, według naszego wyłącznego uznania, prawowitej własności Danych uwierzytelniających. Jeśli nie jesteśmy w stanie ustalić prawowitego właściciela Danych uwierzytelniających, możemy wyłączyć odpowiednie konto użytkownika.

Licencja niewyłączna

Udzielamy ograniczonej w swym zakresie, niewyłącznej i odwołalnej licencji na dostęp do Strony i Aplikacji Mobilnej oraz na jej osobisty użytek. Nie wolno kadrować ani wykorzystywać technik kadrowania w celu wyodrębnienia Strony i Aplikacji Mobilnej lub jakiejkolwiek ich części bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Licencja udzielona użytkownikowi nie obejmuje prawa do:

 1. modyfikowania lub pobierania Strony i Aplikacji Mobilnej
  lub jej zawartości (z wyjątkiem buforowania);
 2. w jakikolwiek sposób korzystania ze Strony i Aplikacji
  Mobilnej lub jej treści w celach innych niż osobiste;3.
 3. tworzenia dowolnych prac pochodnych na podstawie Strony
  i Aplikacji Mobilnej lub ich zawartości (prawa zależne);
 4. używania jakichkolwiek metatagów lub innych „ukrytych
  tekstów” wykorzystujących naszą nazwę lub znaki handlowe bez naszej wyraźnej
  pisemnej zgody;
 5. korzystania z robotów programowych, pająków, robotów
  indeksujących lub podobnych narzędzi do gromadzenia i pobierania danych lub
  podejmowania innych działań, które mogą nakładać nieuzasadnione obciążenie lub
  obciążenie naszej infrastruktury.

Wszelkie nieautoryzowane korzystanie ze Strony i Aplikacji Mobilnej powoduje wypowiedzenie niniejszej licencji bez uszczerbku dla wszelkich innych środków prawnych przewidzianych przez obowiązujące prawo. Możemy podjąć wszelkie kroki prawne i wdrożyć wszelkie środki techniczne, które uznamy za niezbędne, według naszego wyłącznego i absolutnego uznania, aby zapobiec naruszeniu tego postanowienia i egzekwować niniejszą Umowę.

Nie możesz korzystać z Usług Lella w celach niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych, w tym między innymi naruszających prawa autorskie, a także prawa Kanady i prowincji Ontario.

Prawo własności intelektualnej

Zawartość Strony i Aplikacji Mobilnej, w tym między innymi tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, kompilacje danych i oprogramowanie oraz ich kompilacja jest naszą własnością i jest chroniona kanadyjskimi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich. Treści Strony i Aplikacji Mobilnej, w całości lub w części, nie można powielać, kopiować, rozpowszechniać, wykorzystywać, sprzedawać, modyfikować ani wykorzystywać w inny sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Znaki towarowe, logo i znaki usługowe pojawiające się na Stronie i Aplikacji Mobilnej są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi naszą własnością w Kanadzie lub w innych krajach. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, prawa do wzorów przemysłowych, patenty i inne prawa własności intelektualnej nie będące naszą własnością, które pojawiają się na Stronie i Aplikacji Mobilnej, są własnością ich właścicieli.

Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie przyznaje Ci prawa ani licencji do korzystania ze znaków towarowych, praw autorskich, praw do wzorów przemysłowych lub innych praw własności intelektualnej kontrolowanych przez nas lub inne osoby trzecie, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie.

Polityka sporów dotyczących praw autorskich

Przyjęliśmy następujące ogólne zasady dotyczące naruszenia praw autorskich zgodnie z kanadyjską ustawą o prawach autorskich (zamieszczoną tutaj).

Adres Wyznaczonego Przedstawiciela

Adres Wyznaczonego Przedstawiciela, któremu zgłasza się powiadomienia o podejrzeniach naruszeń („Wyznaczony Przedstawiciel”) to: [email protected]

Nasza polityka polega na:

 1. blokowaniu dostępu lub usuwaniu materiału, który w
  dobrej wierze uważamy za materiał chroniony prawem autorskim, a który został
  nielegalnie skopiowany i rozpowszechniony przez któregokolwiek z naszych
  reklamodawców, podmiotów stowarzyszonych, dostawców treści, członków lub
  użytkowników;
 2. usuwaniu i przerwaniu obsługi powtarzających się
  przestępców.

 

Procedura zgłoszeń naruszeń praw autorskich

Jeśli uważasz, że materiały lub treści znajdujące się w Usługach Lella lub dostępne za ich pośrednictwem, w tym Strona i Aplikacja Mobilna, naruszają prawa autorskie, wyślij zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich zawierające następujące informacje do naszego Wyznaczonego Przedstawiciela („Właściwe powiadomienie o naruszeniu praw autorskich”):

 • Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone;
 • Identyfikacja naruszonych dzieł lub materiałów;
 • Identyfikacja materiału, który rzekomo narusza prawa, w tym informacje dotyczące lokalizacji materiałów naruszających prawo, które właściciel praw autorskich zamierza usunąć, z wystarczającymi szczegółami, abyśmy mogli znaleźć i zweryfikować ich istnienie;
 • Dane kontaktowe zgłaszającego, w tym adres, numer telefonu i, jeśli jest dostępny, adres e-mail
 • Oświadczenie, że zgłaszający w dobrej wierze uważa, że ​​materiał nie jest autoryzowany przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo;
 • Oświadczenie złożone pod rygorem krzywoprzysięstwa, że ​​podane informacje są dokładne, a strona zgłaszająca jest upoważniona do złożenia skargi w imieniu właściciela praw autorskich.
Przyjęcie właściwego powiadomienia o naruszeniu praw autorskich

Gdy właściwe powiadomienie o naruszeniu praw autorskich zostanie przyjęte przez Wyznaczonego przedstawiciela my:

 • Usuniemy lub wyłączymy dostęp do materiałów naruszających prawo;
 •  Powiadomimy dostawcę treści, członka lub użytkownika, że ​​usunęliśmy lub zablokowaliśmy dostęp do materiału;
 • Zakończymy dostęp dostawcy treści, członka lub użytkownika do Usług Lella, w tym Strony i Aplikacji Mobilnej.
Procedura wystosowania kontropowiadomienia do Wyznaczonego przedstawiciela

Jeśli dostawca treści, członek lub użytkownik uważa, że ​​albo materiał, który został usunięty, albo do którego dostęp został wyłączony, albo nie narusza prawa, albo ma prawo do publikowania i używania takich materiałów od właściciela praw autorskich, przedstawiciela właściciela praw autorskich, lub zgodnie z prawem dostawca treści, członek lub użytkownik musi wysłać do Wyznaczonego przedstawiciela kontropowiadomienie zawierające następujące informacje:

 • Fizyczny lub elektroniczny podpis dostawcy treści, członka lub użytkownika;
 •  Identyfikację materiału, który został usunięty lub do którego dostęp został wyłączony oraz miejsce, w którym materiał pojawił się przed jego usunięciem lub wyłączeniem;
 • Oświadczenie, że dostawca treści, członek lub użytkownik w dobrej wierze wierzy, że materiał został usunięty lub wyłączony w wyniku błędu lub błędnej identyfikacji materiału;
 • Nazwę, adres, numer telefonu i dostawcy treści, członka lub użytkownika dostawcy, a jeśli to możliwe, adres e-mail oraz oświadczenie, że taka osoba lub podmiot wyraża zgodę na właściwość sądu dla danego okręgu sądowego, w którym dostawca treści, członek lub adres użytkownika się znajduje lub jeśli adres dostawcy treści, członka lub użytkownika znajduje się poza Kanadą, dla dowolnego okręgu sądowego, w którym znajduje się Lella i taka osoba lub podmiot zaakceptuje obsługę procesu od osoby, która dostarczyła powiadomienie o domniemane naruszenie.
Usunięcie

Jeśli Wyznaczony przedstawiciel otrzyma kontrpowiadomienie, możemy wysłać kopię kontropowiadomienia do pierwotnej strony skarżącej, informując tę ​​osobę, że może ona zastąpić usunięty materiał lub zaprzestać wyłączać materiał w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych. O ile właściciel praw autorskich nie złoży pozwu w sprawie nakazu sądowego przeciwko dostawcy treści, członkowi lub użytkownikowi, usunięty materiał może zostać wymieniony lub dostęp do niego przywrócony w ciągu dziesięciu (10) lub więcej dni roboczych po otrzymaniu kontropowiadomienia, według naszego wyłącznego uznania.

Adres e-mail/przesłane treści dostarczone przez Stronę i Aplikację Mobilną

Strona i Aplikacja Mobilna mogą zapewniać użytkownikom możliwość wysyłania wiadomości e-mail do innych użytkowników i osób niebędących użytkownikami lub przesyłania informacji lub treści do Strony i Aplikacji Mobilnej („Treści przesłane”). Nie jesteśmy zobowiązani do przeglądania jakichkolwiek wiadomości, informacji lub treści wysyłanych do lub za pośrednictwem Strony i Aplikacji Mobilnej i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności związanej z takimi wiadomościami, informacjami lub treściami.

Niezależnie od powyższego, możemy od czasu do czasu monitorować Treści Przesłane przesyłane do
lub za pośrednictwem Strony i Aplikacji Mobilnej oraz możemy odmówić przyjęcia lub usunięcia wszelkich Treści Przesłanych według naszego wyłącznego uznania. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie lub opóźnienia w usuwaniu Treści Przesłanych.

Użytkownik rozumie i zgadza się nie korzystać z żadnych funkcji udostępnianych przez Usługi Lella, w tym Strony i Aplikacji Mobilnej, w celu inicjowania komunikacji zawierającej:

 1. wszelkie niezgodne z prawem, szkodliwe, grożące, obraźliwe, nękające, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, nienawistne rasowo, etnicznie lub w inny sposób budzące zastrzeżenia wszelkiego rodzaju materiały, w tym między innymi wszelkie materiały zachęcające do postępowania, które stanowi przestępstwo, pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób narusza obowiązujące prawo lokalne, wojewódzkie, krajowe lub międzynarodowe;
 2. wszelkiego rodzaju reklamy lub nakłaniania;
 3. podszywanie się pod inne osoby lub podające fałszywe informacje;
 4. dane osobowe, takie jak wiadomości zawierające numery telefonów, numery ubezpieczenia społecznego, numery kont, adresy lub referencje pracodawców;
 5. wiadomości od pracowników Lelli nie posiadających uprawnień do wypowiedzi publicznych, którzy rzekomo przemawiają w imieniu Lelli lub zawierających poufne informacje lub wyrażających opinie dotyczące Lelli;
 6. wiadomości, które oferują nieautoryzowane pobieranie jakichkolwiek informacji chronionych prawem autorskim lub informacjami publicznymi;
 7. wiele wiadomości umieszczonych w poszczególnych folderach przez tego samego użytkownika odtwarzającego ten sam punkt;
 8. wszelkiego rodzaju listy-łańcuszki;
 9. identyczne (lub zasadniczo podobne) wiadomości do wielu odbiorców reklamujących dowolny produkt lub usługę, wyrażające wiadomość polityczną lub inną podobną wiadomość, lub dowolny inny rodzaj niezamówionej wiadomości handlowej.

Zakaz ten obejmuje między innymi:

 1. korzystanie z Usług Lella w celu wysyłania zaproszeń lub wiadomości do osób, które Cię nie
  znają lub raczej nie rozpoznają Cię jako znanego kontaktu;
 2. korzystanie z Usług Lella w celu łączenia się z osobami, które Cię nie znają, a następnie wysyłanie niezamówionych wiadomości promocyjnych do tych bezpośrednich połączeń bez ich zgody; lub,
 3. wysyłanie wiadomości do list dystrybucyjnych, aliasów grup dyskusyjnych lub aliasów grupowych.

Powyższe stanowi częściową listę treści i komunikacji, które są nielegalne lub zabronione w Usługach Lella lub za ich pośrednictwem, w tym Strny i Aplikacji Mobilnej.

Zastrzegamy sobie prawo do zbadania i podjęcia odpowiednich kroków prawnych, według własnego wyłącznego uznania, wobec każdego, kto naruszy to postanowienie, w tym między innymi, usuwając szkodliwą komunikację z Usług Lella i likwidując odpowiednie konto (konta) użytkownika lub blokowanie korzystania z usług Lella lub Strony i Aplikacji Mobilnej przez takich naruszycieli.

Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, wszelkie komentarze, sugestie lub informacje zwrotne dotyczące Usług Lella lub Strony i Aplikacji Mobilnej (zwane łącznie „Informacje zwrotne”) stają się naszą własnością. Nie będziemy musieli traktować żadnej Informacji zwrotnej jako poufnej i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pomysły (w tym między innymi produkt, stronę internetową, aplikację mobilną lub pomysły reklamowe) i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z powodu jakichkolwiek podobieństw, które mogą pojawić się w naszych przyszłych Usługach Lella, Stronie i Aplikacji Mobilnej lub operacjach.

Bez ograniczeń będziemy mieć wyłączną własność wszystkich obecnych i przyszłych istniejących
praw do Informacji zwrotnych każdego rodzaju na całym świecie i będziemy uprawnieni do korzystania z tych Informacji zwrotnych w dowolnym celu komercyjnym lub innym, bez odszkodowania dla Ciebie lub jakiejkolwiek innej osoby wysyłającej Informacje zwrotne. Przyjmujesz do wiadomości, że ponosisz odpowiedzialność za wszelkie przesyłane materiały, a nie my ponosimy pełną odpowiedzialność za Informacje zwrotne, w tym za ich legalność, wiarygodność, stosowność, oryginalność i prawa autorskie.

Rozwiązanie

Możemy zlikwidować lub zawiesić Twoje konto natychmiast, bez żadnej kary i bez powiadomienia, z dowolnego powodu, w tym jeśli doszło do naruszenia niniejszej UMOWY lub innych zasad i warunków opublikowanych na Stronie i Aplikacji Mobilnej przez Ciebie lub przez osobę korzystającą z twoich Danych uwierzytelniających. Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, możemy również anulować lub zawiesić twoje konto z dowolnego innego powodu, w tym między innymi z powodu braku aktywności przed dłuższy okres, ale będziemy starać się powiadomić Cię z wyprzedzeniem o takim anulowaniu lub zawieszeniu. Powiadomienie o wypowiedzeniu może zostać wysłane na adres e-mail powiązany z Twoim kontem użytkownika.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani jakiejkolwiek osoby trzeciej za zakończenie
dostępu do usług Lella lub Strony i Aplikacji Mobilnej. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować prób korzystania z Usług Lella lub Strony i Aplikacji Mobilnej po usunięciu, dezaktywacji lub zakończeniu dostępu.

Naruszenie któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy, zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem, spowoduje natychmiastowe zakończenie dostępu do Usług Lella.

Możesz zamknąć swoje konto Lella w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, a następnie postępując
zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez nas.

Oświadczenia i gwarancje; Ograniczenia odpowiedzialności

Usługi Lella, w tym Strona i Aplikacja Mobilna, są prezentowane „w stanie, w jakim się znajdują”, „ze wszystkimi wadami” i „w miarę dostępności”. Nie składamy żadnych oświadczeń ani żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w związku z Usługami Lella, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, nienaruszalności lub przydatności do określonego celu.

Zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności i w żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za:

 1. przerwanie działalności;
 2. opóźnienia dostępu lub przerwy w dostępie do Strony i Aplikacji Mobilnej;
 3. niedostarczenie danych, nieprawidłowe dostarczenie, uszkodzenie, zniszczenie lub inne modyfikacje;
 4. wirusy komputerowe, awarie lub awarie systemu, które mogą wystąpić w związku z korzystaniem ze Strony i Aplikacji Mobilnej, w tym podczas hiperłącza do lub z witryn stron trzecich;
 5. zdarzenia poza naszą rozsądną kontrolą.

Dostawca zapewnia dostęp do wielu stron internetowych, witryn i treści stron trzecich dostępnych w Internecie. W takich przypadkach, w tym między innymi treści osób trzecich zawarte lub dostępne za pośrednictwem stron internetowych lub witryn wyświetlanych jako wyniki wyszukiwania, Dostawca nie sprawuje kontroli nad treściami stron trzecich, stronami internetowymi lub witrynami.

Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest przeglądanie i ocena stron internetowych osób trzecich lub treści dostępnych za pośrednictwem Usług Lella oraz że wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z takich witryn lub treści w nich ujętych spoczywa na Tobie.

Ponadto, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek specjalne, przypadkowe lub wynikowe szkody jakiegokolwiek rodzaju (w tym utracone zyski) związane z Usługami Lella lub Stroną i Aplikacją Mobilną, niezależnie od forma działania w ramach umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub w inny sposób.

W żadnym wypadku nasza maksymalna łączna odpowiedzialność nie przekroczy stu dolarów kanadyjskich.

Korzystasz z usług Lella na własne ryzyko. Nie gwarantujemy, że Usługi Lella będą niezawodne, nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów. Nie gwarantujemy, że wyniki jakichkolwiek produktów lub usług lub innych materiałów zakupionych przez Ciebie lub uzyskanych za pośrednictwem Usług Lella spełnią Twoje oczekiwania, będą skuteczne, niezawodne, nieprzerwane, terminowe, bezpieczne
lub wolne od błędów.

Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, niezawodność, terminy ani kompletność informacji dostarczanych przez użytkowników Usług Lella ani żadnych innych danych lub informacji dostarczanych lub otrzymywanych za pośrednictwem Usług Lella.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Zgadzasz się zabezpieczyć, obronić i uchronić nas, nasze spółki zależne, podmioty stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów i pracowników, bez szkody dla wszelkich roszczeń, żądań, strat, szkód lub kosztów, w tym uzasadnionych opłat adwokackich, wniesionych przez dowolną osobę trzecią, które wynikają z korzystania przez ciebie (lub kogokolwiek korzystającego z twojego konta) z Usług Lella, w tym Strony i Aplikacji Mobilnej, lub z naruszenia przez Ciebie warunków niniejszego Regulaminu lub naruszenia jakiegokolwiek prawa lub praw osoby trzeciej.

Zgadzasz się również zwolnić nas, nasze spółki zależne, podmioty stowarzyszone, partnerów, członków
kierownictwa, dyrektorów, agentów i pracowników z wszelkiej odpowiedzialności, szkody lub kosztów, w tym uzasadnionych opłat adwokackich wynikających z korzystania z robotów programowych, pająków, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia lub pobierania danych, lub wszelkich inne działań, które podejmujesz, które nakładają nieuzasadnione obciążenie na naszą infrastrukturę.

Polityka Prywatności

Nasza polityka prywatności, do której można uzyskać dostęp tutaj, stanowi część niniejszego dokumentu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzystanie z usług Lella podlega naszej polityce prywatności.

Prawo właściwe i spory sądowe

Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem prowincji Ontario oraz obowiązującymi w niej przepisami federalnymi Kanady. Użytkownik nieodwołalnie i bezwarunkowo poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów prowincji Ontario w odniesieniu do wszelkich roszczeń lub sporów wynikających z lub w związku z Usługami Lella i niniejszą Umową.

Wszelkie spory związane w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez Ciebie z usług Lella, w tym Strony i Aplikacji Mobilnej, będą podlegać poufnemu arbitrażowi w Ontario, z wyjątkiem przypadków, w których naruszyłeś lub groziłeś naruszeniem naszej własności intelektualnej , gdy możemy wystąpić o wydanie nakazu sądowego lub innego odpowiedniego środka zabezpieczającego w Ontario, a użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i miejsce takich sądów. Arbitraż niniejszej umowy będzie prowadzony na zasadach obowiązujących w sądzie okręgowym w Ontario. Wyrok arbitra jest wiążący i może zostać wydany jako wyrok w dowolnym sądzie właściwym.

Postanowienia ogólne

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego wyłącznego uznania, do zmiany niniejszej Umowy i naszej Polityki prywatności w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zmian na Stronie i Aplikacji Mobilnej. Wszelkie zmiany obowiązują natychmiast po opublikowaniu na Stronie i Aplikacji Mobilnej. Dalsze korzystanie ze Strony i Aplikacji Mobilnej po takich zmianach oznacza zgodę na wszystkie takie warunki. Możemy, z uprzednim powiadomieniem lub bez, rozwiązać wszelkie prawa przyznane na mocy niniejszej Umowy. Użytkownik natychmiast zastosuje się do wszelkich wypowiedzeń lub innych powiadomień, zaprzestając wszelkiego korzystania ze Strony i Aplikacji Mobilnej.

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne z jakiegokolwiek powodu, niewykonalność lub nieważność nie wpłyną na wykonalność lub ważność pozostałych części niniejszej Umowy, a takie niewykonalne lub nieważne postanowienia lub ich część zostaną oddzielone od pozostałej części niniejszej umowy.

Zgadzasz się, że niniejsza Umowa i wszystkie zawarte w niej warunki mogą zostać automatycznie przypisane przez nas według naszego wyłącznego uznania.

Nagłówki służą wyłącznie do celów informacyjnych i w żaden sposób nie określają, nie ograniczają, nie interpretują ani nie opisują zakresu ani zakresu takiej sekcji.

Nasz brak działania w związku z naruszeniem przez Ciebie lub inne osoby nie jest jednoznaczny ze zrzeczeniem się naszego prawa do działania w odniesieniu do kolejnych lub podobnych naruszeń.

Niniejsza Umowa określa całość porozumienia między nami w zakresie przedmiotu umowy.

Płatności

Specjaliści/usługodawcy płacą nam wynagrodzenie w podanych poniżej kwotach i okresach:

Poland

40 PLN/ miesiąc

400 PLN/rok

Canada

12 CAD/ miesiąc

120 CAD/rok

USA

9 USD/ miesiąc

90 USD/rok

Europe

9 EUR/ miesiąc

90 EUR/rok

 

Rezygnacja z usług

Rezerwacja dokonana przez użytkownika w celu profesjonalnej obsługi może zostać anulowana – zarówno przez użytkownika, jak i specjalistę/usługodawcę.

Rezerwacja może zostać anulowana przez specjalistę/usługodawcę w dowolnym momencie, nawet w tym samym dniu świadczenia usługi, bez żadnych konsekwencji, w tym pieniężnych, dla stron. W przypadku anulowania rezerwacji przez specjalistę/usługodawcę Użytkownik otrzymuje pełny zwrot pieniędzy.

Rezerwacja może zostać anulowana przez użytkownika w dowolnym momencie, jednak otrzymanie zwrotu
kosztów za zarezerwowaną usługę zależy od tego, kiedy użytkownik anuluje rezerwację, oraz od polityki anulowania danego specjalisty/usługodawcy. Istnieją dwie zasady anulowania dla specjalisty/usługodawcy:

Rygorystyczna:

 1. Anulowanie jest możliwe przez Użytkownika do 48 godzin przed zarezerwowaną usługą – w takim przypadku Użytkownik otrzymuje pełny zwrot pieniędzy;
 2. Anulowanie jest możliwe przez Użytkownika na mniej niż 48 godzin przed zarezerwowaną usługą – w takim przypadku Użytkownik nie otrzymuje zwrotu pieniędzy;

Elastyczna:

 1. Anulowanie jest możliwe przez Użytkownika do 3 godzin przed zarezerwowaną usługą – w takim przypadku Użytkownik otrzymuje pełny zwrot pieniędzy;

Anulowanie jest możliwe przez Użytkownika na mniej niż 3 godziny przed zarezerwowaną usługą – w tym przypadku Użytkownik nie otrzymuje zwrotu pieniędzy